پگاه بعنوان صادر کننده ممتاز ملّی شد

شریعتمداری: فقدان باور و عزم ملی مهمترین مشکل صادرات کشور است
October 21, 2017
کمیسیون صادرات هلدینگ صنایع غذایی، دارویی و کشاورزی صندوق بازنشستگی کشوری برگزار شد
November 14, 2017

شرکت شرکت بازرگانی صنایع شیر ایران ( پگاه ) با توجه به عملکرد صادراتی خود برای نخستین بار موفق به اخذ عنوان صادرکننده ممتاز ملی شد. مدیر عامل شرکت بازرگانی صنایع شیر ایران با بیان این مطلب گفت : این شرکت به عنوان متولی صادرات مجموعة شرکت صنایع شیر ایران، تمامی امور صادرات برند پگاه را انجام می دهد و موفق شد تا بیش از 120 کد محصول خود به وزن 60 هزار تن از انواع محصولات لبنی تولیدی خود را به بیش از 10 کشور جهان صادر نماید.
سید جواد میربابائی ، تصریح کرد با عنایت به تأکیدات مکرر مدیریت محترم هلدینگ صنایع غذایی، دارویی و کشاورزی صندوق بازنشستگی کشوری هدفگذاری پگاه برای سال 96 صادرات بیش از 100 هزار تن انـواع محصولات به 20 کشـور جهـان تعیین شده که تا بحال به اهداف زمان بندی شده خود در این راستا دست یافته ایم. می تاکید کرد: البته کمبود اخیر شیر خام و افزایش قیمت آن تأثیر منفی در روند جهشی صادرات پگاه داشته، ولی با تمهیدات اندیشیده شده در سطح هلدینگ، این عوامل تاکنون مهار شده و انشاء ا... تا پایان سال توفیق خواهیم داشت تا برنامه های خود را در بازارهای هدف صادراتی بطور کامل محقق نماییم.