انتصاب مدیر عامل جدید شرکت بازرگانی صنایع شیر ایران

A Plan meant for Supporting Unique Initiatives
September 17, 2019
Informative introduction
October 3, 2019
طی حکمی از سوی جناب آقای مهندس قدوسی مدیر عامل محترم شرکت صنایع شیر ایران جناب آقای مهندس سمیعی به سمت مدیرعامل شرکت بازرگانی منصوب گردید. در مراسمی که در روزشنبه مورخ 30/06/98 در شرکت بازرگانی با حضور جناب آقای مهندس قدوسی مدیرعامل محترم صنایع شیر ایران و جناب آقای دکتر مطلق معاون مدیر عامل صنایع شیرایران ، معاونین و مدیران شرکت بازرگانی برگزار شد، جناب آقای مهندس سمیعی به سمت مدیرعامل شرکت بازرگانی صنایع شیر ایران منصوب گردید و از زحمات سرکار خانم اسدی تقدیر و تشکر گردید