انتصاب سرپرست شرکت بازرگانی صنایع شیر ایران

Writing any Thesis… and getting your butt expelled by it previous to it also starts
August 26, 2019
The 2015-16 Financial Aid Months Officially Kicks-Off with the CSS PROFILE
August 31, 2019
طی حکمی از سوی جناب آقای مهندس قدوسی مدیر عامل محترم شرکت صنایع شیر ایران سرکار خانم مریم اسدی به سمت سرپرست شرکت بازرگانی منصوب گردید. در مراسمی که در روزچهارشنبه مورخ 06/06/98 در شرکت بازرگانی با حضور جناب آقای دکتر اکبری نوری معاون محترم مدیرعامل صنایع شیر ایران وعضو هیات مدیره و جناب آقای دکتر مطلق معاون مدیر عامل صنایع شیرایران ، معاونین و مدیران شرکت بازرگانی برگزار شد، تا زمان تعیین تکلیف مدیریت شرکت ، سرکار خانم اسدی به سمت سرپرست شرکت بازرگانی صنایع شیر ایران منصوب گردید و از زحمات جناب آقای دکتر رحمن تقدیر و تشکر گردید .