انتصاب در شرکت بازرگانی صنایع شیر ایران

1xbet Bonus 2019
October 18, 2013
بازدید مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران از پگاه تهران
September 2, 2017

انتصاب در شرکت بازرگانی صنایع شیر ایران

طی حکمی از سوی جناب آقای دکتر رومی مدیر عامل محترم هلدینگ صنایع غذایی ، کشاورزی و دارویی صندوق بازنشستگی کشور جناب آقای مهندس بهمن مرادنیا به سمت رئیس هیأت مدیره شرکت بازرگانی منصوب گردید.
در مراسمی که در روزچهارشنبه مورخ 95/10/15 در شرکت بازرگانی با حضور جناب آقای دکتر رومی مدیر عامل محترم هلدینگ صنایع غذایی ، کشاورزی و دارویی صندوق بازنشستگی کشور و مدیرعامل و معاونین صنایع شیر و اعضاء هیئت مدیره ، معاونین و مدیران شرکت بازرگانی برگزار شد، جناب آقای مهندس بهمن مرادنیا به سمت رئیس هیأت مدیره شرکت بازرگانی صنایع شیر ایران منصوب گردید و از زحمات جناب آقای دکتر مرعشی تقدیر و تشکر گردید .