مناقصه عمومی
July 1, 2020
آگهی مناقصه عمومی
October 3, 2020
آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای شماره 160089 خرید یک دستگاه سپراتور نازلی ساخت GEA آلمان شركت بازرگاني صنايع شير ايران (سهامي خاص) به عنوان مناقصه‌گزار در نظردارد نسبت به خرید یکدستگاه سپراتور نازلی ساخت GEA آلمان مدلKDE30 باظرفیت ورودی 8تن بر ساعت جهت تولید محصول پنیر خامه ای ،ماست یونانی ازطريق انجام تشريفات مناقصه عمومی دومرحله ای و براساس برگ شرايط از تمام تأمین کنندگان داخلی و یا خارجی که در ایران دارای نمایندگی می باشند اقدام نمايد. متقاضیان شركت در مناقصه مي‌توانند ضمن پرداخت مبلغ 500.000 ريال (پانصد هزار ریال) به حساب جاری شماره 0101355208008 بانک صادرات شعبه میدان مادر به نام شرکت بازرگانی صنایع شیر ایران از تاریخ انتشار این آگهی به جز ایام تعطیل در اوقات اداری به نشانی تهران، میدان آرژانتین، انتهای خیابان الوند، کوچه جوین، پلاک 6 ، طبقه سوم مراجعه و برگه شرایط مناقصه را دریافت و حداکثر تا پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ 7/5/99 پیشنهادات خود را در پاکتهای لاک و مهر شده به دفتر مدیرعامل این شرکت تسلیم نمایند. شرکت بازرگانی صنایع شیر ایران (سهامي خاص)