آگهی مناقصه عمومی
July 26, 2020
باسمه تعالی آگهی مناقصه عمومی خرید 71.150 کیلوگرم انواع فویل لفاف کره با کاغذ گریس پروف به شماره 166347 شركت بازرگاني صنايع شير ايران (سهامي خاص) در نظر دارد نسبت به خرید میزان 71.150 کیلوگرم انواع فویل لفاف کره با کاغذ گریس پروف جهت شركتهاي‌گروه صنايع شير ايران (پگاه) ازطريق انجام تشريفات مناقصه عمومی و براساس برگ شرايط اقدام نمايد. متقاضیان شركت در مناقصه مي‌توانند ضمن پرداخت مبلغ 500.000 (پانصد هزار) ریال به حساب جاری شماره 0101355208008 بانک صادرات شعبه میدان مادر به نام شرکت بازرگانی صنایع شیر ایران از تاریخ انتشار این آگهی به جز ایام تعطیل در اوقات اداری به نشانی: تهران، میدان آرژانتین، انتهای خیابان الوند ، کوچه جوین، پلاک 6، طبقه سوم ، دفتر مدیر عامل مراجعه و برگه شرایط مناقصه را دریافت و حداکثر تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخه 16/07/99‏ پیشنهادات خود را در پاکتهای لاک و مهر شده به این شرکت تسلیم نمایند. شرکت بازرگانی صنایع شیر ایران (سهامي خاص)